Forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyintézés - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint a lassú járműre, annak pótkocsijára és a négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott  igazolólap olyan hatósági engedély, amely a jármű közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét igazolja.

A forgalmi engedély az érvényesség idejétől függően állandó vagy ideiglenes.

Kulcsszavak: gépjármű, forgalmi engedély, kivonás, ideiglenes, visszahelyezés, tulajdonosváltás, bejelentés, adás-vételi, rendszámtábla, üzemben tartó, tulajdonos, forgalomba, helyezés, forgalomban, igazoló, okmány

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint a lassú járműre, annak pótkocsijára és a négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott  igazolólap olyan hatósági engedély, amely a jármű közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét igazolja.

A forgalmi engedély az érvényesség idejétől függően állandó vagy ideiglenes.

A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzembentartóként azt a természetes személyt, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más, hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján jogosult.

Ha a forgalmi engedély adataiban változás történik, a forgalmi engedély cseréjét kell kérni.

Új forgalmi engedélyt kell kiállítani: 

Forgalmi engedélyhez kapcsolódó ügyintézés esetei

Azonnal, de legfeljebb 8 nap, ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, nincs ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.

Ha a fenti feltételek nem állnak fenn 21 nap.

A forgalmi engedély cseréjéhez és pótlásához szükséges iratok:

(A közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg a cégnyilvántartásból a gazdasági társaság képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, valamint a gazdasági társaság cégkivonatát, ha az a kérelem elbírálásához szükséges, és az érintett gazdasági társaság az iratot a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza.)

A forgalmi engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 6000 forint.

Illetékmentes a forgalmi engedély kiállítása:

A kérelem bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, okmányirodában vagy kormányablakban), valamint a BFKH XIII. kerületi KOI ügyfélszolgálatán benyújtható.

Miniszterelnökség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
A fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

Elektronikusan intézhető ügyek:

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

54/1999. (XII. 25.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról

326/2011. (XII.28.) Kormányrendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Ügyfélkapu: A bejelentkezéshez meg kell adni az Ügyfélkapu-regisztráció során megadott felhasználónevet, valamint az Ügyfélkapus jelszót. Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, vagy elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik ilyen okmánnyal – a 2016. január 1-jét követően kiállított új személyazonosító igazolványával, az okmány igénylésekor kapott regisztrációs kóddal és az okmányszámmal a következő webes felületen: ugyfelkapu.gov.hu

Telefonos Azonosítás: A Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (a továbbiakban: Telefonos Azonosítás) egy új azonosítási szolgáltatás. Sajátossága abban rejlik, hogy a telefonos azonosító és a hozzá tartozó jelszó is számokból áll, amely a webes felületen történő bejelentkezés mellett a telefonhíváson keresztül történő azonosítást is lehetővé teszi bizonyos esetekben. A Telefonos Azonosítás igényelhető bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton. A regisztráció során az ügyfél a telefonos azonosítót a regisztrációs jegyzőkönyvön, míg az ehhez tartozó egyszer használatos jelszót e-mailben vagy sms-ben kapja meg. A jelszót az első bejelentkezéskor, de legkésőbb a jelszót tartalmazó értesítésben megadott időpontig meg kell változtatni, amelyre a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalon, vagy a Központi Azonosítási Ügynök által biztosított belépési felületen van lehetőség. Bővebb információ: http://www.nyilvantarto.hu/rendelkezes/ 

Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzemben tartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás.

Származás-ellenőrzési nyilvántartás: a külföldről belföldi forgalomba helyezés céljából behozott használt járművek és azok tulajdonosai (üzemben tartói) adatainak, valamint a jármű származását igazoló okmányok adatainak és a származás-ellenőrzés eredményének elektronikus nyilvántartása.

Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás: az előzetes eredetiségvizsgálat során a vizsgált jármű megállapított műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező nevét és lakcímét, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló jogosultságazonosítóját tartalmazó elektronikus nyilvántartás.

Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok.

Forgalmi engedély: a jármű forgalomban tarthatóságát igazoló okmány .

Törzskönyv: a jármű tulajdonjogát igazoló okirat.

Üzemben tartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.

Rendszámtábla: olyan hatósági jelzés, amely a közúti közlekedési nyilvántartási szerv tulajdonát képezi.

Array

NISZ ZRT.